Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Privzeta velikost pisave
DOM AGENT
Domov arrow Splošni pogoji
Splošni pogoji poslovanja Natisni e-naslov
 Dom agent d.o.o., nepremičninska družba, Olševek 88, 4205 Preddvor PE Likozarjeva ul.1 Kranj,  DŠ: 48988545, MŠ: 2286831,  tel.: 059-032-000, GSM 041-713-711


 katerega zastopa direktor Viljem Bitenc (v nadaljevanju nepremičninska družba, agencija)   


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA NEPREMIČNINSKE DRUŽBE


S Splošnimi pogoji poslovanja (SPP) pri posredovanju v prometu z nepremičninami se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem. SPP so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.1 RS št. 72/2006).


1.  Izrazi v splošnih  pogojih poslovanja


Nepremičninska družba, agencija: Dom agent d.o.o., nepremičninska agencija, Olševek 88, 4205 Preddvor, PE: Likozarjeva ul.1 4000 Kranj;


Nepremičniski posrednik: fizična oseba, ki opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov;
Naročnik: fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju in za katero se opravljajo storitve posredovanja;


3. oseba: fizična ali pravna oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se pogajala za sklenitev pogodbe;
Pogodba o posredovanju: je pisna pogodba o posredovanju s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom 3. osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik in 3. oseba pa se zavezujeta, da bosta nepremičninski družbi plačala za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.


2.  Plačilo za posredovanje


Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati za posamezno nepremičnino največ 4% od pogodbene cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. Če posrednik posreduje za obe stranki, se znesek lahko razdeli. Najnižji znesek za posamezno posredovanje znaša 800 EUR. Agencija skladno z 25.čl.ZNPosr pridobi pravico do nagrade, ko je sklenjena pogodba med naročiteljem in 3. osebo za katere je posredovala in v primerih, ko naročnik oz. njegov ožji družinski član, lizing hiša ali pd., sklene nepremičninsko pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravil nepremičninski posrednik (25.čl.ZNPosr).  Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe. V primeru krivdnega odstopa zgolj ene pogodbene stranke ima agencija pravico do obračuna plačila za posredovanje in drugih stroškov zgolj krivdni stranki.  V primeru da 3. oseba pridobljene podatke o predstavljenih nepremičninah oz. njihovih lastnikih posreduje še drugim osebam ali jih kako drugače uporabi tako, da bi to škodovalo poslovanju posrednika, je odgovorna za škodo, ki bi s tem nastala. Naročnik ali 3. oseba je dolžna plačati nepremičninski družbi škodo v višini, ki bi ga bil v primeru sklenitve posla plačal posredniku, v kolikor se neutemeljeno ne želi spustiti v pogajanja z nasprotno osebo, če je ravnal nepošteno (841. čl. OZ). Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde 3. osebo, s katero sklene pogodbo, vendar  provizija temelji na že opravljenih poslih in ne sme presegati ¼ dogovorjene provizije.


V posredovanju pri najemu oz. oddaji poslovne nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin+DDV.


3.  Storitve posredovanja pri prodaji oz. nakupu nepremičnin in stroški ki so zajeti s plačilom za posredovanje


S plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavitvi stika 3. osebe za naročnika:
- seznanjanje naročnika in 3. osebo  z razmerami na trgu nepremičnin, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine,


- seznanjanje s predpisi, ki so pomembni za sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,


- priprava strategije pravnega posla (prodaja, nakup, darovanje, obdaritev, menjava, razdelitev…);


- seznanjanje z davčnimi obveznosti in s cenami notarskih in drugih storitev;
- ugotavljanje in seznanjanje naročnika in 3. osebe s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine s pridobitvijo dokazil;
- pisna opozorila, obvestila, razgovori, konference, obveščanje naročnika in 3. osebe;
- organizacija in vodenje ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju (prvi ogled nepremičnine);
- oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja v obsegu in presoji posrednika;


- hramba listin do zaključka nepremičninskega posla.


Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročnika ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje provizije.


Storitve ne vsebujejo prevoznih stroškov, plačilo javnih dajatev in taks!


Dodatne storitve:
V primeru, da nepremičninska družba poleg posredovanja po naročilu naročnika, zanj opravi še druge storitve se storitve obračunajo po ceniku.


Dodatna opravila in storitve, katere niso zajete s plačilom posredovanja (glej cenik):


-          Ogled nepremičnine: 72,00€;


-          Svetovalna, zastopanje v davčnem ali drugem postopku, delovna ura: 80,00-92,00;


-          Ocena tržne vrednosti nepremičnine:160,00-400,00€;


-          Organizacija razgovorov z drugimi strankami, pridobivanje soglasij  1h-80,00;


-          Priprava osnutka pogodbe o prenosu lastninske pravice (vrednost do 100.000,00€) ali najemne pogodbe: 240,00€;


-          Postopek odobritve po ZKZ: 180,00-360,00€;


-          Sestava izjav, sporazumov,zahtevkov...: 150,00-250,00€;


-          Pridobivanje nep. listin ( ZK izpisek, mapna kopija, lokacijska infor., Potrdilo o n. rabi, Potrdilo MORS… vsaka: 46,00€;


-          Zahtevek in predlog za vpis v ZK, vložitev Okrajno sodišče RS (brez takse): 60,00€;


-          Vložitev napovedi za odmero davka-DPN, vložitev napovedi od kapitalskega dobička ali spremembe namembnosti...vsaka: 48,00€;


 4.  Povrnitev stroškov 


Nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz člena 3. SPP v primeru, da naročnik predčasno odpove sklenjeno pogodbo o posredovanju ali če je bila pogodba o prodaji nepremičnine razveljavljena.


5.  Odgovornost agencije


Agencija je skladno z 844. členom Obligacijskega zakonika odgovorna za škodo, ki nastane po njeni krivdi eni ali drugi stranki, med katerima je posredovala. Agencija je odgovorna tudi za škodo, ki jo je imel naročitelj, ker je brez njegovega dovoljenja obvestila koga tretjega o vsebini naročila, o pogajanjih ali o pogojih sklenjene pogodbe. Nepremičninska družba na pridobljeni kopiji osebnega dokumenta označi, da gre za kopijo, določila namen in pravno podlago kopiranja-pisna privolitev in se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta. Osebni podatki se bodo trajno varovali v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Nepremičninska družba je zaveza po Zakonu preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma pri sklepanju poslovnega razmerja opraviti pregled stranke skladno s veljavnimi predpisi.


6.  Odgovornost naročitelja  Naročitelj je dolžan agencijo sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in o spremembah naročila ( cena, izselitveni roki,…). Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem najkasneje v dveh dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma agencijo. Če tega ne stori, je dolžan agenciji povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem posredovanjem in zadevajo prevoze, oglede, oglaševanje, vodenje evidenc in drugo. Naročitelj mora agenciji predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini, ki je predmet pogodbe o posredovanju. Naročitelj je dolžan agencijo sproti obveščati o vseh spremembah katere vplivajo na sklenitev pravnega posla. V primeru, da kupec sam kupi nepremičnino od naročnika je o tem dolžan obvestiti agencijo najkasneje v treh dneh od dneva podpisa pogodbe. Če tega ne stori je dolžan agenciji povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem posredovanjem. Naročnik izrecno soglaša, da nepremičninska družba njegove podatke sprejema, obdeluje in posreduje za zakonske namene izvajanja nepremičninskih evidenc. Naročnik izrecno izjavlja, da je dolžan varovati vse podatke, ki jih je prejel o prodaji nepremičnine z najvišjo skrbnostjo in brez soglasja ne sme posredovati naprej 3. osebi ali drugi nepremičninski agenciji.


7.   Druga določila   Naročitelj lahko odpove pogodbo za posredovanje, če odpoved ni v nasprotju z poštenjem, sicer je dolžan agenciji povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči. Odpoved pogodbe mora biti pisna.


8. Veljavnost splošnih pogojev  Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene agencija. Če pogodba  vsebuje določila, ki so v nasprotju s splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.


Kranj,  02.04.2013                                                                                       Viljem Bitenc-direktor


 

Uporabniki


Ste pozabili geslo?

Obvestila, novosti...

Naroči se na obvestila, novosti, itd iz spletne strani www.domagent.si.


Anketa

Kdaj je po vašem mnenju primeren čas za nakup nepremičnine?
 

Obiski

Danes8
Ta teden78
Ta mesec488
Skupaj197757